Komunikat
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w akcji promocyjnej

O przyznaniu Nagrody Organizator powiadomi do dnia 31.01.2018 r. poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w Aplikacji
*Organizatorem Promocji „Lepiej z eKontem – II edycja” jest mBank z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące Promocji zawarte są w regulaminie

Ten materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Partnerem Akcji jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całoœci kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2015 r. wynosi 169.120.508 zł

Akcja pod nazwą „Same korzyści na Bank– edycja 2” mająca na celu promocję produktów Partnera, zostanie przeprowadzona od dnia 10.10.2017 roku do dnia 12.11.2017 roku.

Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie i są dla Banku Nowym Klientem. Nowy Klient Banku jest to osoba, którą począwszy od 01.01.2016 r. nie była i nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem: a. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku i/lub b. rachunku oszczędnościowego w Banku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017

Uczestnikami Akcji nie mogą być klienci Banku posiadający konto osobiste prowadzone w złotych polskich w Banku w okresie od 1 stycznia 2016 roku włącznie do momentu otwarcia rachunku w ramach Akcji.

Aby skorzystać z Akcji i otrzymać Nagrodę - Voucher elektroniczny do sklepów Biedronka o wartości 100 zł należy spełnić warunki określone w Regulaminie, w tym m.in.:

I. w terminie do 12.11.2017 roku: założyć swój profil w Aplikacji, przez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, kliknąć w aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje na stronę serwisu Partnera, wyrazić zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie, prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek o Konto w promocji wraz z Kartą,

II. zawrzeć z Bankiem Umowę o Konto.

III. zawrzeć z Bankiem Umowę o Kartę.

IV. najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia Konta Uczestnik wykona co najmniej PIĘĆ TRANSAKCJI na dowolną kwotę. Przez transakcję rozumie się: płatność Kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym Koncie. Wypłata z bankomatu i przelew z Konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.

Z jednego profilu w Aplikacji można wysłać tylko jeden wniosek o Konto. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, bez względu na liczbę założonych profili w Aplikacji i złożonych wniosków o Konto.

O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia 31.01.2018 roku.

Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie elektronicznego Vouchera na adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji oraz na profil Uczestnika w Aplikacji

Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem "Same korzyści na Bank - edycja2" oraz fundatorem Vouchera elektronicznego o wartości 100 zł na zakupy do sieci sklepów Biedronka jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486.

Copyright © Agora SAPromocja organizowana przez AGORA S.A.